استفاده از تصاویر به عنوان یک منبع اطلاعاتی غنی در اغلب کاربردهای علمی و عملی رو به افزایش است. در دنیای نقشه برداری استفاده از تصاویر هوایی و ماهواره ای به عنوان یک منبع مهم اطلاعاتی مورد نظر قرار داشته است. امروزه با توجه به توسعه انواع سنجنده های هوایی و ماهواره ای و ایجاد تنوع از نظر قدرت تفکیک مکانی و طیفی می توان اطلاعات مکانی با کیفیت و متنوعی را با استفاده از این نوع داده ها تولید کرد. با توجه به کاربرد وسیع نیاز به استخراج اطلاعات از داده های فتوگرامتری و سنجش از دور در شرکت نانومقیاس آریا خدمات زیر عرضه می شود:

  • تهیه نقشه های توپوگرافی با استفاده از انواع تصاویر هوایی و ماهواره ای
  • تهیه عکس نقشه (ارتوفتو) با استفاده از انواع  تصاویر هوایی و ماهواره ای
  • تهیه و پردازش تصاویر هوایی آرشیوی مورد استفاده توسط کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه در امور ثبتی
  • بهره برداری از سری های زمانی تصاویر هوایی و ماهواره ای به منظور شناسایی تغییرات در مناطق شهری و عرصه های منابع طبیعی
  • تولید نقشه های کاربری و پوشش اراضی